Powered by WQY编辑本页查看其他版本讨论:Powered_by_W...

"文泉驿-提供动力"图标

如果您在您的Linux发行版或者开源产品当中使用了文泉驿字体,我们鼓励您在主页或者产品说明页面中添加指向wqy主页的图标链接。 我们提供了几个大小的版本,您可以将下面提供的HTML语言直接拷贝粘贴到您的页面代码当中:

中文注释版本
 <a href="http://wenq.org/" title="文泉驿">
  <img src="http://wenq.org/images/powered_by_wqy_cn.png" alt="文泉驿提供动力"/>
 </a>
英文注释版本
 <a href="http://wenq.org/" title="WenQuanYi">
  <img src="http://wenq.org/images/powered_by_wqy_en.png" alt="Powered by WenQuanYi"/>
 </a>
14px
 <a href="http://wenq.org/" title="文泉驿">
  <img src="http://wenq.org/images/powered_by_wqy_14px.png" alt="文泉驿提供动力"/>
 </a>
30px
 <a href="http://wenq.org/" title="文泉驿">
  <img src="http://wenq.org/images/powered_by_wqy_30px.png" alt="文泉驿提供动力"/>
 </a>
60px
 <a href="http://wenq.org/" title="文泉驿">
  <img src="http://wenq.org/images/powered_by_wqy_60px.png" alt="文泉驿提供动力"/>
 </a>
Get WenQuanYi Button (by db_lobster)
 <a href="http://wenq.org/" title="文泉驿">
  <img src="http://wenq.org/gallery/albums/userpics/10122/WQY-80x15.png" alt="文泉驿提供动力"/>
 </a>
文泉驿提供动力按钮图标 (by db_lobster)
 <a href="http://wenq.org/" title="文泉驿">
  <img src="http://wenq.org/gallery/albums/userpics/10122/WQY-88x31.png" alt="文泉驿提供动力"/>
 </a>
文泉驿提供动力按钮图标(英文版) (by db_lobster)
 <a href="http://wenq.org/" title="文泉驿">
  <img src="http://wenq.org/gallery/albums/userpics/10122/WQY-88x31-e.png" alt="文泉驿提供动力"/>
 </a>
文泉驿提供动力按钮图标(英文版) (by db_lobster)
 <a href="http://wenq.org/" title="文泉驿">
  <img src="http://wenq.org/gallery/albums/userpics/10122/GetWQY-88x31-e.png" alt="文泉驿提供动力"/>
 </a>
超大
 <a href="http://wenq.org/" title="文泉驿">
  <img src="http://wenq.org/images/powered_by_wqy_large.png" alt="文泉驿提供动力"/>
 </a>
矢量SVG版本
http://wenq.org/images/Powered_by_WQY_FangQ.svg

注:图标版权所有FangQ,保留所有权利。


编辑本页
查看其他版本
最后一次编辑 2009-8-26 9:50 by FangQ
(差别)

»WenQuanYi DevWiki